blingee

Вид веб-канала Вид эскизов
Dixie Kong Blingee*!!!
„Fɪɴᴅ ʏᴏᴜʀ ꜰɪʀᴇ.”
„I ᴀᴍ ᴀʟʟ ᴀʟᴏɴᴇ.”
Welcome Blingee von Marcello
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Sᴛᴇʟʟᴀ!!!”
„Lᴀ Mᴜʟᴛɪ Aɴɪ, Yᴀsʜꜰᴇᴇɴ'ᴄʜᴀɴ!!!”
„D.R.E.A.M.S.”
„Lɪʙʀᴀ Dᴏʜᴋᴏ.”
„Nᴇᴡ Aᴄᴄᴏᴜɴᴛ.”
Diddy Kong*!!!
Donkey Kong Blingee*!!!
„Sᴀsʜᴀ: Sᴡᴇᴇᴛ Mᴇᴍᴏʀɪᴇs.”