teodora crescent valentine

Вид веб-канала Вид эскизов
„Tᴀʀᴏᴜᴛᴀᴄʜɪ ᴀɴᴅ Jɪʀᴏᴜᴛᴀᴄʜɪ”
„Nɪᴋᴋᴀʀɪ Aᴏᴇ”
„Sᴇᴘʜɪʀᴏᴛʜ Cʀᴇsᴄᴇɴᴛ”
„I ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ!”
„Iᴢᴜʀᴜ Kᴀᴍᴜᴋᴜʀᴀ”
„#YᴏᴜʀSᴏʀᴀCʜᴀɴFᴏʀᴇᴠᴇʀ: Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ!!!” #3Mᴏɴᴛʜs
„R.I.P. Aʟᴀɴ Rɪᴄᴋᴍᴀɴ.”
„Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ,Aʟᴜᴄᴀᴅᴏʀᴀ!”
„Uɴᴅᴇʀᴛᴀᴋᴇʀ:Lᴀsᴛ ᴅᴀʏ ᴏꜰ Vᴀᴄᴀᴛɪᴏɴ.”
„Aɴɪᴠᴇʀsᴀʀᴇ Fᴇʀɪᴄɪᴛᴀ,Vɪɴᴄᴇɴᴛᴏʀᴀ!”
„Oᴅᴀ Nᴏʙᴜɴᴀɢᴀ”
„Cʀᴏᴡʟᴇʏ Eᴜsꜰᴏʀᴅ”