mortiz85

___ç$$$ç________________
__$$$$$$$_####______####_
___*$$$$$$ç####___########
_____*$$$$$$$$$$$##########
_____$$$$$$$$$$$$$##########
______$$$$$$$$$$$$$##########
______$$$$$$$$$$_$$$##########
______$$$$$$$$$$##$$$##########
_______$$$$$$$$$_##$$##########
______$$$$$$$$$$___$$#########
_____$_$$$$$$$$$$__$$_########
___$$__$$$$$$$$$$_$$$__######
______$$$$$$$$$$__$$$___#####
______$$$$$$$$$___$$____####
______$$$$$$$$$_________###
______$$$$$$$$__________##
_______$$$$$$___________##
_______$$$$$$$_____________
_______$$$$$$$_____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$___$$$$__________
__ççç$$$$$$_çç$$$$_________
michael jackson love 

  ║║─║─║──╠╣─╠╣─╠─║───║─╠╣─║──║╗─╚╗─║║─║║ ╩─╩─╩─╚╝─╩╩─╩╩─╚─╚═─╚╝─╩╩─╚╝─╩╚─╚╝─╚╝─╩╚

  ```````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶1````````````````` `````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11`````````````` ````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````` ```````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶```````````` ```````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``11¶¶¶```````````` ``````````````````¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶1`1¶¶¶¶```````````` ````````````````1¶¶¶11¶¶¶11¶1¶¶¶`1¶111```````````` ````````````````1¶¶¶11¶¶¶11¶¶111`¶¶``````````````` ```````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111````1```````````````` ```````````````¶¶¶¶¶1¶¶1111111`111```````````````` ````11````````1¶¶¶¶¶11111``11111¶¶¶¶111``````````` ````11``````1111¶¶¶1111111```111¶¶111¶1¶¶11``````` ```1111```11¶¶1¶¶11111111¶¶111¶¶1111111111¶¶`````` `1``1111111111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶````` ``1111111111111`1111111¶¶1¶¶¶111111111111111¶¶```` ```111111`111``11111111111¶¶¶1111111111111111¶1``` ````1111`````1111111111111¶¶¶¶1111111111111111¶1`` ``````11``1111¶111`111111¶¶¶¶¶1111111111111111¶1`` ```1¶``11`111¶¶1`11111111¶¶¶¶¶111111111111111111`` ```11``1111¶¶111111111111¶¶¶¶111111111111111111¶`` ```¶11111¶1¶¶111111111111¶¶¶¶¶1111111111¶111111¶1` ``1¶¶111¶¶1¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶111111111` ``1¶1111¶111¶11111111111¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11111¶` ``¶¶111111¶111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶111111111111¶11111¶1 `1¶11111¶¶¶111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶1111111111``11111111 `¶¶11111¶¶1`111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶1111111111111¶11111¶ 1¶1111111¶``1¶¶11111111¶¶¶¶¶¶1`111111111¶1111111¶¶ ¶1111111¶¶```¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111¶` ¶1111111¶1````111111111¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶` `¶11111¶¶1````1¶1111111¶¶¶11¶¶1111111111111111¶¶1` `1¶¶1¶¶¶1````1¶¶¶111111¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶`` ```11¶11``````1¶1111111¶¶¶11111111111¶111111¶11``` ```````````````¶1111111¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶111111`````` `````````````1¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``111¶``````` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111```111`1¶¶¶`````` ````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``````````111¶¶¶¶¶````` ````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````11¶¶¶¶¶¶1```` ```````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````1``¶¶¶¶¶¶¶¶``` ```````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``1111`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶`` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`1¶1```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`1¶¶¶1``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

  KK_____KK____KK_____KKK_____KK_____KKKKKKKKK
  KK___KK_____________KKKK____KK____KK_______KK
  KK_KK________KK_____KK_KK___KK___KK__________
  KKK__________KK_____KK__KK__KK___KK__________
  KK_KK________KK_____KK___KK_KK___KK______KKKK
  KK___KK______KK_____KK____KKKK____KK______KK
  KK_____KK____KK_____KK_____KKK_____KKKKKKKKK

  __KKKKKK______KKKKKKKKKK
  _KK____KK_____KK
  KK______KK____KK
  KK______KK____KKKKKKK
  KK______KK____KK
  _KK____KK_____KK
  ___KKKK_______KK

  KKKKKKKK_____KKKKKK_____KKKKKKKK
  KK_____KK___KK____KK____KK_____KK
  KK_____KK__KK______KK___KK_____KK
  KKKKKKK____KK______KK___KKKKKKK
  KK_________KK______KK___KK
  KK__________KK____KK____KK
  KK___________KKKKKK_____KK

  ESTARÁS POR SIEMPRE EN MI CORAZÓN
  forever in my heart

☆┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌

_♥_♥_♥____♥_♥_♥_ Larga vida
_♥_____♥_♥_____♥_ al "REY
_♥______♥______♥_ DEL POP"
__♥__ I LOVE ___♥__
___♥___MJJ___♥___
____♥_______♥____
______♥___♥______
________♥________

____________§§§$$§§$§§_
_________$$$$$§§§$$§§$§_
_______($$$$$$$§§§$$§§$§§_(§§)_
_I____($$$$$$$$$$$$§§$$__$§§$)~
________(§§§$$$$§$$$$§§$$§§$§§$§§~
________((_($$§§$§§$§§§§§§§§§$$§§$
_L______))_(§$$$$$$§§$$§§$§§$§§§§§~
_________((_)_((§$$§$$§§$$§§$§§$§§§§((....
_O_________))_)_§$$))_$$$§§§$$§§$§§$§§§§§
___________(__(_))_§$§§§§§$$§§$$§§$§§$§§§
_V_____________(__$_$$§§§§§§$$§§$$§§$§§$§§
_______________)_$_$§$§§§§§§$§§$$§§$§§§§__§
_E________________)$__§§§§§§$§$$_§$$§§___§$§
_______M_________(§___$§§§§§$§§$_§$$___§§§§§§
_________________($§__$§$§§§$$$§§§_$__$§§§§§$§§
_Y_____I__________§§§_§$$$$$§§§§§§§$§§_§$$§$$§§§§
___________________(§__§§§§§§§§§§$§§$$§§_§§$_§§§§§
_O_____C___________(§_$$§§$§§§§§§§§$$§§$§_$§§§§§§
____________________§_$§§$§§§§§§§§$$§§_§§$§§§§§§
_U_____H____________§__$$§§§§$§§§§§§$_§§$§§$§§§
_____________________§_$$§§§§$§§§§§__$§§$§§$§§
_______A_____________§_$$_§§§§§§$§§$$§§$§§§§
_____________________§§§§_§§§§§$§§$$§§$§§§§
_______E_____________§§§$$::::§§$$$§§$$§§$_§
___________________§§§§:§§§§§§__§§$§§$§_§§
_______L_________§$$:§§§§§$$$§___§$§§$§§§§
______________§§:§§$§$$§§$$__$§§$§§§§§§
____________$$§:§§§$§$$$$$§§$$§§$§§$§_§§§
__________$$§:§§$$$$$$§§$§§§§§§§$$___$§§
_______$$$§::§$$$$$$§§$§§§§§§§§§______§§
_____$$$§::§$$$$FL$§§§§§§§$§§$_________§
___$$$§::§§$$$$§§§§$$$§§§§
_$$§::§§§$$§§$§§§§§§§§§
$§§§$§§§§§$$§§§§§§§
§§§§§§§$$§§$§§§§
_§§§§§§§§$§§_§§$
_§§§§§§§§§$§§$_§§§
__§§§§$§§§$§$§§$_§§
___§§§§$§§§$§$§§$_§§
_____$§§§§§§§§§§§$§_§§
______§§§$§§§§§§$§§$§_§
_______$§§§§§§§$$§$$§§_§§
________§§§§$$§§$$§§$$§§_§
_________§$§$$$§§§§§§$$§§$§§
__________$$$$§§$_§§$§§$§§§§§§
___________§$§§$§§_§§§§§§§§§$$§§$§
____________§$§§$§§_§§§§§§§§_$$§§$
_____________§$§§$§§_$§§§§§__§§$§
_________________§$§§$______§§§§
__________________§§§§§_§§__§§§§$
__________________§§§$§§__$§§§§§§§
___________________§$§§$§____§$§§§§
_____________________§§§$§§___§§$§§
______________________
__________________$$$$___$$$
__________________$$$$$$$_$$$$ $$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$ $$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$ $$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___________$$ $$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$ $$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$ $$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$ $$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
___$$________________$$$$$$$$$ $
_$$$$________________$$$$$$$$$ $
__$$$_________________$$$$$$$$ $
$_____________________$$$$$$$$ $
$____________________$$$$$$$$$ $
$____________________$$$$$$$$$ $$
$____________________$$$$$$$$$ __$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$ $$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$

___ç$$$ç________________
__$$$$$$$_####______####_
___*$$$$$$ç####___########
_____*$$$$$$$$$$$##########
_____$$$$$$$$$$$$$##########
______$$$$$$$$$$$$$##########
______$$$$$$$$$$_$$$##########
______$$$$$$$$$$##$$$##########
_______$$$$$$$$$_##$$##########
______$$$$$$$$$$___$$#########
_____$_$$$$$$$$$$__$$_########
___$$__$$$$$$$$$$_$$$__######
______$$$$$$$$$$__$$$___#####
______$$$$$$$$$___$$____####
______$$$$$$$$$_________###
______$$$$$$$$__________##
_______$$$$$$___________##
_______$$$$$$$_____________
_______$$$$$$$_____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$$$$$____________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$$_$$$$___________
_______$$$___$$$$__________
__ççç$$$$$$_çç$$$$_________

____________________________$$$$
___________________$$$$$$$_$$$$$
____________$$$$$$$______$$$$$$
___________$_____________$$__$$§§§
__________$____________$$__$$$§§§§§
__________$__________$$__$$$$§§§§§§§§§§§
___________$_______$$$$$$$$§___§§§§§§§§§§§
____________$$$$$$$$$$$_$$§___ §§§§§§§§§§§§
__$$_________$$$$$$$$_$$$§§__$_§§§§§§§§§§§§
__$_$$______$$$$$$_$$$$§__§§§____ §§§§§§§§§§
__$$_$__$$_$$$$$_$$$__§___§__$__$§§§§§§§§§
__$$$$_$_$$$$$$$$$$__________$_$__$$$$$$$$
___$$$$$$$$________$_______$$$$___$_______ $
____$$$$$$$$$________$$__$$___$__$________$
_____$$$$$$$$$___________$____$$ $_________$
_______$$_____$__________$_____$__________$
_________$__$$__$_______$_______$________$
__________$__$$__$_____$________$_______$
___________$__$$__$____$_$$$$$__$$$_____$
____________$__$$ _$$_$$$$$$$$$$$_$$$___$
_____________$$__$$____$$___$$_$$$$$$$$
_______________$$$__________$$$$$$$$$$$
_________________$$$$______$$$$$$$$$$$
__________________ 000__________________
_________________00_00_________________
________________00_$_00________________
_______________00_$$$_00_______________
______________00_$$$$$_00______________
_____________00_$$$$$$$_00_____________
_0000000000000_$$$$$$$$$_0000000000000_
__00_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_00__
____00_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_00____
______00_$$MiCHAEL JACKSON$$$_00______
________00_$$$$$$$$$$$$$$$$$_00________
__________00_$$$$$$$$$$$$$_00_________
_________00_$$$$$$$$$$$$$$$_00________
________00_$$$$$_0000_$$$$$$_00_______
_______00_$$$$_00____00_$$$$$_00______
______00_$$$_00_________00_$$$_00_____
_____00_$_00_______________00_$_00____
____00_00_____________________00_00___
___000___________________________000__

Статистика

 • Сколько раз был(а) в Центре внимания: 0
 • Жетонов: 58
 • Золотых Blingee: 0
 • Серебряных Blingee: 2
 • Внесенных штампов: 11
 • Открытки: 0
 

Комментарии

normy10

normy10 пишет:

1107 дней назад
http://bln.gs/b/29mgsr
four you friens♥
normy10

normy10 пишет:

1159 дней назад
Gracias amiga
Nadrin3

Nadrin3 пишет:

3690 дней назад
3° concurso del grupo "Love anime & blue"
http://blingee.com/group/76744/topic/86064-3-concurso-del-grupo-
:D!
Nadrin3

Nadrin3 пишет:

3710 дней назад
hola! pasaba para dejarte el link de este mi nuevo grupo
es acerca de la serie Nabari no Ou... si la haz visto unete! es un gran anime TwT
aqui te dejo el link
http://blingee.com/group/78547--Nabari-no-Ou-fan- 
nos vemos! O.~
Elviraaa2000

Elviraaa2000 пишет:

3730 дней назад
Hello Come and Join my group my friend

http://blingee.com/group/78708-Keep-Michaeling-We-love-Michael-
Nadrin3

Nadrin3 пишет:

3750 дней назад
el plazo para participar en el concurso por el logo de love anime & blue (http://blingee.com/group/76744/topic/83281-Nuevo-concurso-por-el-logo- ) terminó ayer, pero doy tiempo hasta hoy por si aun no han podido participar. mañana cerraré el concurso asi que si aun no estan dentro dense prisa que se termina el tiempo! :D
Nadrin3

Nadrin3 пишет:

3757 дней назад
Nuevo concurso en el grupo!!
http://blingee.com/group/76744/topic/83281-Nuevo-concurso-por-el-logo-
alli estan los detalles
Elviraaa2000

Elviraaa2000 пишет:

3782 дня назад
Thank you for akcept :)

Желаете ли вы прокомментировать?

Зарегистрируйтесь в Blingee (для бесплатной учетной записи),
Вход (если вы уже являетесь участником).